Disclaimer

In de disclaimer wordt de gebruiker van Mediawijsheid.nl geïnformeerd over waarborgen en risico’s van het gebruik van de domeinen van Mediawijsheid.nl. Deze site is een initiatief van Mediawijzer.net.

Mediawijzer.net

Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid en is op initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin in 2008 opgezet om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken. Mediawijzer.net is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Omroeporganisatie NPO, Kennisnet, de Koninklijke Bibliotheek en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Bij het netwerk van Mediawijzer.net zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven en instellingen op gebied van mediawijsheid aangesloten. Deze netwerkpartners zijn werkzaam in de media, bieden voorlichting, lesmateriaal, workshops, handboeken, projecten of doen onderzoek naar mediawijsheid thema’s.

Doelstellingen Mediawijsheid.nl

Doelstellingen van Mediawijsheid.nl zijn het belang van mediawijsheid te agenderen, bezoekers te informeren over actuele mediawijsheid thema’s alsmede te informeren over en doorverwijzen naar relevante informatie van netwerkpartners van Mediawijzer.net.

Gebruik van informatie

Gebruik van enige informatie verkregen middels de site van Mediawijzer.net en andere daarmee gelieerde websites gebeurt voor risico van de gebruiker. Mediawijzer.net spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content en informatie waarnaar wordt verwezen en waarin Mediawijsheid.nl als portal fungeert en informatie die wordt verstrekt in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. Mediawijzer.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

Mediawijzer.net en de aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Mediawijzer.net aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Mediawijzer.net vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Mediawijzer.net en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites welke door Mediawijzer.net en haar partners worden beheerd en ontwikkeld.

Tevens is Mediawijzer.net niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de servers van Mediawijzer.net die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Mediawijzer.net in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door Mediawijzer.net worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Klachten en opmerkingen

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van blogs en reacties die inbreuk maken op deze voorwaarden of wettelijke bepalingen, kunt u mailen naar: info@mediawijzer.net. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie over de procedure.